کنارم نشستی

به گرمی کنارم نشستی و
آفتاب را نشانم دادی
پرواز را
دل به آسمان دادی و
پرنده بودن را آفریدی
گل را به خود آراستی
و زیبایی را دوچندان خواستی
قطره قطره باران شدی
و از آسمان تراویدی
اما من این میان
جدا از آفتاب و پرنده و باران
خیره به تو
که به آوازت بخوانم
به چشم نشانت کنم و
به دیدارت بنشینم.

۹۸/۱۰/۱۰

Summary
Article Name
کنارم نشستی
Description
به گرمی کنارم نشستی و آفتاب را نشانم دادی پرواز را دل به آسمان دادی و پرنده بودن را آفریدی گل را به خود آراستی و زیبایی را دوچندان خواستی قطره قطره باران شدی و از آسمان تراویدی اما من این میان جدا از آفتاب و پرنده و باران خیره به تو که به آوازت بخوانم به چشم نشانت کنم و به دیدارت بنشینم
Author Name
Publisher Name
علی عباسعلیزاده (علی علیزاده)

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت